Bijstandsuitkering aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Bijstand is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om van te leven en ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering wordt uw inkomen aangevuld tot het wettelijk minimum loon. U heeft dan een inkomen, totdat u weer aan het werk kunt.

  Omschrijving

  U vraagt een bijstandsuitkering aan door zich te melden op het Activerium in Kerkrade. Let op, u moet ingeschreven staan als werkzoekende en over een geldig identiteitsbewijs beschikken. U schrijft zich in als werkzoekende via www.uwv.nl

  27 jaar of ouder?

  De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals uw huis en spaargeld) onder de vermogensgrens liggen.

   Jonger dan 27 jaar?

  Jongeren van 18 tot 27 jaar moeten eerst zelf 4 weken op zoek naar werk of opleidingsmogelijkheden. Dit noemen we de zoekperiode. Wanneer na 4 weken blijkt dat deze mogelijkheden er niet zijn, beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt.

  Aanpak

  De voorwaarden zijn:

  • U woont rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. (Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.)
  • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
  • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

  Vermogenstoets

  Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijkt uw gemeente hoeveel vermogen u bezit, bijvoorbeeld spaargeld, een huis of een auto. U mag niet teveel vermogen hebben, dit heet de vermogenstoets. Heeft u meer vermogen dan toegestaan? Dan kunt dit geld gebruiken om van te leven en heeft u geen recht op bijstand. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten is afhankelijk van uw leefsituatie, dit wordt de vermogensgrens genoemd:

  • Gezamenlijke huishouding € 11.880
  • Alleenstaande ouder € 11.880
  • Alleenstaande € 5.940

   Taaleis

  Als u bijstand wilt moet u aantonen dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst, dit heet de Taaleis. U moet de basiskennis hebben van de Nederlandse taal op referentieniveau 1F. Dit betekent bijvoorbeeld dat u korte, eenvoudige teksten kan lezen en schrijven. U voldoet aan de Taaleis als u:

  • 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd;
  • het inburgeringsexamen heeft behaald;
  • een ander document heeft waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst.

  U moet een taaltoets doen als u niet kunt aantonen dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst. 

  Als u niet voldoet aan de Taaleis, moet u de Nederlandse taal beter leren beheersen. Doet u hiervoor geen moeite? Dan mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. Met 20% in de eerste 6 maanden. Met 40% voor de volgende 6 maanden. En na 1 jaar mag dit met 100%.

  Let op

  IN KERKRADE KUNT U NIET DIGITAAL BIJSTAND AANVRAGEN; IEDEREEN MOET ZICH OP HET ACTIVERIUM MELDEN!

  Voordat u een bijstandsuitkering aanvraagt, moet u ingeschreven staan als werkzoekende. U schrijft zich in als werkzoekende via www.uwv.nl.

  Termijn

  Na het indienen van de bijstandsaanvraag heeft de gemeente 8 weken de tijd om een besluit te nemen. De termijn waarbinnen het college een besluit moet nemen, wordt de beslistermijn genoemd. In verschillende situaties kan de beslistermijn worden opgeschort. Dit kan betekenen dat de beoordeling van uw bijstandsaanvraag langer dan 8 weken gaat duren.

  Een beslistermijn wordt opgeschort wanneer de bijstandsaanvraag niet volledig is ingevuld of wanneer er nog gegevens ontbreken die belangrijk zijn voor het vaststellen van uw recht op bijstand. U krijgt dan een redelijke termijn om uw bijstandsaanvraag aan te vullen of de noodzakelijke gegevens in te leveren.

  Contact

   U vraagt een bijstandsuitkering aan op het Activerium Kerkrade, Marktstraat 6.

  Meenemen

  Om een bijstandsuitkering aan te vragen moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen waarop het Burger Service Nummer (BSN) staat vermeld. Uw rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs. Heeft u een partner? Dan moet u zich samen met uw partner melden bij de balie van het Activerium. Ook uw partner moet een geldig identiteitsbewijs meenemen.

  De medewerkers op het Activerium geven aan welke bewijsstukken u verder samen met uw aanvraagformulier moet inleveren.

  Bezwaar en beroep

  Wanneer u het niet eens bent met het besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. Let op, dit moet binnen 6 weken gebeuren. Het termijn van 6 weken begint op de dag dat het besluit aan u is bekendgemaakt. Dit betreft de dagtekening die op de beschikking staat vermeld. In de beschikking kunt u ook lezen hoe u bezwaar kan indienen. Het bezwaarschrift moet in ieder geval aan een aantal kenmerken voldoen:

  • De naam en het adres van de indiener;
  • De dagtekening;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
  • en de gronden van het bezwaar of beroep.

  Wanneer het bezwaarschrift niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt het bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Ook kan uw bezwaarschrift worden geweigerd. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

  Adressen

  Activerium Kerkrade

  Marktstraat 6

  6461 CX Kerkrade

  Postbus 600

  6460 AP Kerkrade

  14 045

  Vraag en antwoord

  Wanneer kan ik een voorschot op mijn bijstandsuitkering krijgen?

  Blijkt dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering? Dan ontvangt u geen uitkering en moet u het volledige voorschot aan de gemeente terugbetalen. Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering? Dan wordt dit voorschot automatisch verrekend met de rest van het bedrag tijdens de eerste uitbetaling van uw bijstandsuitkering.

  Wanneer heb ik recht op de individuele inkomenstoeslag?

  Om recht te hebben op individuele inkomenstoeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U bent 21 jaar of ouder maar u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt,
  2. uw inkomen is langdurig laag (minstens 3 jaar), d.w.z. niet hoger dan de bijstandsnorm waar u recht op heeft,
  3. u heeft weinig of geen te hoog vermogen,
  4. u heb geen uitzicht op inkomensverbetering,
  5. in de 12 maanden voorafgaand uw verzoek om individuele inkomenstoeslag, heeft u geen langdurigheidstoeslag of inkomenstoeslag ontvangen.

  Wat is het verschil tussen een bijstandsuitkering en een IOAW-uitkering?

  De IOAW houdt geen rekening met uw vermogen en de inkomsten uit uw vermogen. De IOAW kent geen vermogenstoets. Dit betekent dat uw bezittingen zoals een eigen huis en spaargeld, niet van invloed zijn op het recht of op de hoogte van uw IOAW uitkering.

  De Participatiewet kent wel een vermogenstoets, waarbij uw bezittingen en vermogen wel van invloed zijn op het recht of op de hoogte van uw bijstandsuitkering. Slechts een beperkt aantal inkomsten uit vermogen wordt vrijgelaten.

  Hoe vraag ik een bijstandsuitkering aan?

  Om een bijstandsuitkering aan te vragen moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen waarop het Burger Service Nummer (BSN) staat vermeld. Uw rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs. Heeft u een partner? Dan moet u zich samen met uw partner melden bij de balie van het Activerium. Ook uw partner moet een geldig identiteitsbewijs meenemen.

  De medewerkers op het Activerium geven aan welke bewijsstukken u verder samen met uw aanvraagformulier moet inleveren.

  Activerium KerkradeMarktstraat66461 CXKerkrade6460 AP600Kerkrade14 045

  Ik heb een uitkering en ik wil op vakantie, wat moet ik doen?

  U moet verblijf in het buitenland doorgeven middels het formulier ‘Verblijf in het buitenland’. Dit formulier kan u afhalen bij de balie op het Activerium.

  Gaat u op vakantie in Nederland? Of verblijft u langer dan 3 nachten buiten de gemeente, maar wel in Nederland? Meld dit op tijd bij uw contactpersoon. U bent dan bereikbaar en loopt niet het risico een boete of maatregel te krijgen.

  Wanneer u langer dan 4 weken naar het buitenland wilt moet u daarvoor toestemming vragen bij uw contactpersoon van de afdeling Maatschappelijke Zorg. De kans is erg klein dat u hiervoor toestemming krijgt. Wanneer u geen toestemming krijgt en toch langer dan 4 weken in het buitenland verblijft, kan uw bijstandsuitkering worden ingetrokken of beëindigd.

  Gaat u 30 dagen langer weg dan de 4 weken die u weg mag met behoud van uitkering, dan moet u zelfs opnieuw een bijstandsuitkering komen aanvragen op het Activerium.

  Ik heb een bijstandsuitkering en ik wil langer dan 4 weken naar het buitenland, kan dat?

  U moet verblijf in het buitenland doorgeven middels het formulier ‘Verblijf in het buitenland’. Dit formulier kan u afhalen bij de balie op het Activerium.

  Gaat u op vakantie in Nederland? Of verblijft u langer dan 3 nachten buiten de gemeente, maar wel in Nederland? Meld dit op tijd bij uw contactpersoon. U bent dan bereikbaar en loopt niet het risico een boete of maatregel te krijgen.

  Wanneer u langer dan 4 weken naar het buitenland wilt moet u daarvoor toestemming vragen bij uw contactpersoon van de afdeling Maatschappelijke Zorg. De kans is erg klein dat u hiervoor toestemming krijgt. Wanneer u geen toestemming krijgt en toch langer dan 4 weken in het buitenland verblijft, kan uw bijstandsuitkering worden ingetrokken of beëindigd.

  Gaat u 30 dagen langer weg dan de 4 weken die u weg mag met behoud van uitkering, dan moet u zelfs opnieuw een bijstandsuitkering komen aanvragen op het Activerium.

  Ik heb een bijstandsuitkering mag ik dan naar het buitenland?

  U moet verblijf in het buitenland doorgeven middels het formulier ‘Verblijf in het buitenland’. Dit formulier kan u afhalen bij de balie op het Activerium.

  Gaat u op vakantie in Nederland? Of verblijft u langer dan 3 nachten buiten de gemeente, maar wel in Nederland? Meld dit op tijd bij uw contactpersoon. U bent dan bereikbaar en loopt niet het risico een boete of maatregel te krijgen.

  Wanneer u langer dan 4 weken naar het buitenland wilt moet u daarvoor toestemming vragen bij uw contactpersoon van de afdeling Maatschappelijke Zorg. De kans is erg klein dat u hiervoor toestemming krijgt. Wanneer u geen toestemming krijgt en toch langer dan 4 weken in het buitenland verblijft, kan uw bijstandsuitkering worden ingetrokken of beëindigd.

  Gaat u 30 dagen langer weg dan de 4 weken die u weg mag met behoud van uitkering, dan moet u zelfs opnieuw een bijstandsuitkering komen aanvragen op het Activerium.

  Krijg ik een jaaropgave als ik een bijstandsuitkering heb?

  Ja, iedereen met een uitkering van de gemeente krijgt een jaaropgave. Daarin staat hoeveel premie en belasting u heeft afgedragen. U gebruikt uw jaaropgave bijvoorbeeld voor uw belastingaangifte.

  U krijgt de jaaropgave automatisch. Bewaar de jaaropgave goed: u krijgt geen tweede.

  Wat gebeurt er als ik me niet hou aan de eisen van mijn bijstandsuitkering?

  De gemeente kan uw bijstandsuitkering voor een of meerdere maanden verlagen, u krijgt dan minder geld. Ook kan de gemeente uw uitkering tijdelijk stopzetten of zelfs beëindigen wanneer door het niet nakomen van uw verplichtingen het recht op bijstand niet (meer) kan worden vastgesteld. De gemeente houdt wel rekening met uw persoonlijke situatie en kan besluiten om slechts een waarschuwing te geven. Bij nogmaals niet nakomen van de verplichtingen kunt u echter een bestuurlijke boete ontvangen.

  Wat is een rechtsmatigheidsformulier?

  Als u een uitkering heeft (bijstand, IOAW of IOAZ) en er wijzigt iets in uw woon-, werk- of leefsituatie, dan bent u verplicht dit door te geven aan de gemeente. Dit heet de inlichtingenplicht. Enkele voorbeelden van wijzigingen zijn:

  • u gaat samenwonen of er komt iemand bij u inwonen,
  • u of uw partner heeft (vrijwillgers)werk gevonden,
  • u of uw inwonende meerderjarige zoon/dochter gaat een opleiding volgen,
  • u heeft zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • u heeft een erfenis ontvangen

  Met het wijzigingsformulier geeft u de wijziging door bij uw gemeente. U dient de wijziging direct nadat deze heeft plaatsgevonden, of wanneer u weet dat de wijziging gaat plaatsvinden, door te geven. Dit dient in ieder geval binnen 5 werkdagen te gebeuren. Onderteken het wijzigingsformulier en laat uw partner ook ondertekenen als dat wordt gevraagd.

  De genoemde wijzigen zijn slechts voorbeelden. Wanneer u twijfelt of u een wijziging wel of niet moet doorgeven, adviseren wij u contact op te nemen met uw contactpersoon. Wanneer achteraf blijkt dat u de wijziging wel had moeten doorgeven, maar dit niet heeft gedaan, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte of uw recht op een bijstandsuitkering.

  Ik woon met meerdere mensen op 1 adres. Maakt dat uit voor de hoogte van mijn bijstandsuitkering?

  De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Vandaar de kostendelersnorm.

  Bijstand met kostendelersnorm berekenen

  Bij de kostendelersnorm telt het aantal huisgenoten mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering.

  Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

  De voorwaarden zijn:

  • U woont rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. (Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.)
  • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
  • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

  Vermogenstoets

  Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijkt uw gemeente hoeveel vermogen u bezit, bijvoorbeeld spaargeld, een huis of een auto. U mag niet teveel vermogen hebben, dit heet de vermogenstoets. Heeft u meer vermogen dan toegestaan? Dan kunt dit geld gebruiken om van te leven en heeft u geen recht op bijstand. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten is afhankelijk van uw leefsituatie, dit wordt de vermogensgrens genoemd:

  • Gezamenlijke huishouding € 11.880
  • Alleenstaande ouder € 11.880
  • Alleenstaande € 5.940

  Taaleis

  Als u bijstand wilt moet u aantonen dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst, dit heet de Taaleis. U moet de basiskennis hebben van de Nederlandse taal op referentieniveau 1F. Dit betekent bijvoorbeeld dat u korte, eenvoudige teksten kan lezen en schrijven. U voldoet aan de Taaleis als u:

  • 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd;
  • het inburgeringsexamen heeft behaald;
  • een ander document heeft waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst.

  U moet een taaltoets doen als u niet kunt aantonen dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

  Als u niet voldoet aan de Taaleis, moet u de Nederlandse taal beter leren beheersen. Doet u hiervoor geen moeite? Dan mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. Met 20% in de eerste 6 maanden. Met 40% voor de volgende 6 maanden. En na 1 jaar mag dit met 100%.

  Wanneer krijg ik het vakantiegeld van mijn bijstandsuitkering?

  U krijgt het vakantiegeld in juni of wanneer u de uitkering stopt.

  Heb ik recht op bijzondere bijstand?

  Een belangrijke voorwaarden is: u heeft geen recht op bijzondere bijstand als u beroep kunt doen op een voorliggende voorziening. Dit betekent dat uw kosten niet door een andere uitkering, lening of toeslag kunnen worden betaald. Ook moeten de kosten die u maakt of heeft gemaakt, verbonden zijn aan Nederland.

  Overige voorwaarden:

  1. U moet middels bewijsstukken aantonen dat u de kosten, waarvoor u bijstand aanvraagt, daadwerkelijk moet maken. Een bewijsstuk kan zijn een offerte, nota of rekening.
  2. De kosten zijn voor u noodzakelijk. Bijvoorbeeld u staat onder bewind en moet bewindvoerderkosten betalen.
  3. De kosten zijn ontstaan door bijzondere individuele omstandigheden. Dit betekent dat u voor deze kosten niet kon reserveren of een lening afsluiten.
  4. U heeft een laag inkomen en weinig vermogen, waardoor u de kosten niet zelf kan betalen. U kunt de kosten ook niet betalen met uw bijstandsuitkering, individuele inkomenstoeslag of de individuele studietoeslag.

  Moet ik werk zoeken als ik een bijstandsuitkering heb?

  De sollicitatieplicht is onderdeel van de arbeidsplicht en betekent dat u verplicht bent om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, te aanvaarden en te behouden. Met het begrip ‘algemeen geaccepteerde arbeid’ wordt arbeid bedoeld die algemeen maatschappelijk aanvaard is. Prostitutie is bijvoorbeeld geen algemeen geaccepteerde arbeid.