Bijstandsuitkering aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Bijstand is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om van te leven en ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering wordt uw inkomen aangevuld tot het wettelijk minimum loon. U heeft dan een inkomen, totdat u weer aan het werk kunt.

  Omschrijving

  U vraagt een bijstandsuitkering aan door zich te melden op het Activerium in Kerkrade. Let op, u moet ingeschreven staan als werkzoekende en over een geldig identiteitsbewijs beschikken. U schrijft zich in als werkzoekende via www.uwv.nl

  27 jaar of ouder?

  De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals uw huis en spaargeld) onder de vermogensgrens liggen.

   Jonger dan 27 jaar?

  Jongeren van 18 tot 27 jaar moeten eerst zelf 4 weken op zoek naar werk of opleidingsmogelijkheden. Dit noemen we de zoekperiode. Wanneer na 4 weken blijkt dat deze mogelijkheden er niet zijn, beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt.

  Aanpak

  De voorwaarden zijn:

  • U woont rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. (Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.)
  • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
  • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

  Vermogenstoets

  Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijkt uw gemeente hoeveel vermogen u bezit, bijvoorbeeld spaargeld, een huis of een auto. U mag niet teveel vermogen hebben, dit heet de vermogenstoets. Heeft u meer vermogen dan toegestaan? Dan kunt dit geld gebruiken om van te leven en heeft u geen recht op bijstand. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten is afhankelijk van uw leefsituatie, dit wordt de vermogensgrens genoemd:

  • Gezamenlijke huishouding € 11.880
  • Alleenstaande ouder € 11.880
  • Alleenstaande € 5.940

   Taaleis

  Als u bijstand wilt moet u aantonen dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst, dit heet de Taaleis. U moet de basiskennis hebben van de Nederlandse taal op referentieniveau 1F. Dit betekent bijvoorbeeld dat u korte, eenvoudige teksten kan lezen en schrijven. U voldoet aan de Taaleis als u:

  • 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd;
  • het inburgeringsexamen heeft behaald;
  • een ander document heeft waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst.

  U moet een taaltoets doen als u niet kunt aantonen dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst. 

  Als u niet voldoet aan de Taaleis, moet u de Nederlandse taal beter leren beheersen. Doet u hiervoor geen moeite? Dan mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. Met 20% in de eerste 6 maanden. Met 40% voor de volgende 6 maanden. En na 1 jaar mag dit met 100%.

  Let op

  IN KERKRADE KUNT U NIET DIGITAAL BIJSTAND AANVRAGEN; IEDEREEN MOET ZICH OP HET ACTIVERIUM MELDEN!

  Voordat u een bijstandsuitkering aanvraagt, moet u ingeschreven staan als werkzoekende. U schrijft zich in als werkzoekende via www.uwv.nl.

  Termijn

  Na het indienen van de bijstandsaanvraag heeft de gemeente 8 weken de tijd om een besluit te nemen. De termijn waarbinnen het college een besluit moet nemen, wordt de beslistermijn genoemd. In verschillende situaties kan de beslistermijn worden opgeschort. Dit kan betekenen dat de beoordeling van uw bijstandsaanvraag langer dan 8 weken gaat duren.

  Een beslistermijn wordt opgeschort wanneer de bijstandsaanvraag niet volledig is ingevuld of wanneer er nog gegevens ontbreken die belangrijk zijn voor het vaststellen van uw recht op bijstand. U krijgt dan een redelijke termijn om uw bijstandsaanvraag aan te vullen of de noodzakelijke gegevens in te leveren.

  Contact

   U vraagt een bijstandsuitkering aan op het Activerium Kerkrade, Marktstraat 6.

  Meenemen

  Om een bijstandsuitkering aan te vragen moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen waarop het Burger Service Nummer (BSN) staat vermeld. Uw rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs. Heeft u een partner? Dan moet u zich samen met uw partner melden bij de balie van het Activerium. Ook uw partner moet een geldig identiteitsbewijs meenemen.

  De medewerkers op het Activerium geven aan welke bewijsstukken u verder samen met uw aanvraagformulier moet inleveren.

  Bezwaar en beroep

  Wanneer u het niet eens bent met het besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. Let op, dit moet binnen 6 weken gebeuren. Het termijn van 6 weken begint op de dag dat het besluit aan u is bekendgemaakt. Dit betreft de dagtekening die op de beschikking staat vermeld. In de beschikking kunt u ook lezen hoe u bezwaar kan indienen. Het bezwaarschrift moet in ieder geval aan een aantal kenmerken voldoen:

  • De naam en het adres van de indiener;
  • De dagtekening;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
  • en de gronden van het bezwaar of beroep.

  Wanneer het bezwaarschrift niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt het bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Ook kan uw bezwaarschrift worden geweigerd. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

  Adressen

  Activerium Kerkrade

  Marktstraat 6

  6461 CX Kerkrade

  Postbus 600

  6460 AP Kerkrade

  14 045