Milieumelding doen

Product informatie

  Omschrijving

  Bepaalde categorieën bedrijven moeten een milieumelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en productiebedrijven.

  Op de website van de Activiteitenbesluit Internetmodule controleert u of u een melding moet doen. Het kan ook zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

  Kosten

  Een milieumelding doen kost niets.

  Contact

  U doet de milieumelding bij de gemeente waarin uw bedrijf is gevestigd. Voor de melding gebruikt u de Activiteitenbesluit internetmodule.

  Meenemen

  Wat u nodig heeft als u de milieumelding doet, ligt aan het soort bedrijf en hoe groot het is. De Activiteitenbesluit internetmodule vertelt het u precies. U kunt nodig hebben:

  • een akoestisch rapport
  • een bodemonderzoeksrapport
  • een geurrapport
  • een energierapport
  • een plattegrond
  • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

  Adressen

  Gemeente Kerkrade, stadskantoor

  Markt 33

  6461 EC Kerkrade

  Postbus

  14 045

  (045) 567 63 95

  gemeentehuis@kerkrade.nl

  Vraag en antwoord

  Kan ik in beroep gaan tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het milieu?

  Degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Er is stankoverlast in de buurt. Wat kan ik doen?

  Om uw handhavingsverzoek in te dienen, heeft u nodig:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
  • een beschrijving van de overtreding

  Kan ik een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) krijgen?

  Met een milieutoets bekijkt de gemeente of uw bedrijf een omgevingsvergunning beperkte milieutoets kan krijgen. De voorwaarden, waaraan de gemeente moet toetsen, zijn afhankelijk van het soort bedrijf. Afhankelijk van het soort bedrijf kan de OBM worden verleend, als:

  • geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld
  • ingeval van opslag van afvalstoffen, u deze doelmatig beheert
  • de Wet Bibob zich daartegen niet verzet
  • geluidsgrenswaarden niet worden overschreden
  • grenswaarden voor fijnstof (PM10) niet worden overschreden
  • luchtkwaliteitsnormen niet worden overschreden
  • geen onaanvaardbare geurhinder ontstaat
  • geen onaanvaardbaar veiligheidsrisico ontstaat
  • een gesloten bodemenergiesysteem geen storing kan veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem

  Heeft mijn bedrijf een omgevingsvergunning voor het milieu nodig?

  Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld:

  • veel energie verbruikt
  • de lucht vervuilt
  • geluidsoverlast veroorzaakt
  • geuroverlast veroorzaakt

  Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren, diverse zorginstellingen, huisartsenpraktijken en kinderdagverblijven.

  Bij de Activiteitenbesluit internetmodule kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft. Soms is het genoeg als u een milieumelding doet bij de gemeente.

  Soms vraagt u bij de provincie een vergunning aan of doet daar een melding. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

  De omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

  Wat is een milieumelding?

  Bepaalde categorieën bedrijven moeten een milieumelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en productiebedrijven.

  Op de website van de Activiteitenbesluit Internetmodule controleert u of u een melding moet doen. Het kan ook zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

  Wanneer heb ik een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig?

  Soms heeft u voor milieubelastende activiteiten een eenvoudige omgevingsvergunning zonder voorschriften nodig. Dit is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). De activiteiten van uw bedrijf mogen het milieu dan niet ernstig belasten.

  Meld het altijd vooraf als uw bedrijf activiteiten wil doen op het gebied van:

  • afvalstoffen (zoals het slopen van autowrakken, het opslaan van kunststofafval en het opslaan van asbestafval van eigen werkzaamheden)
  • het houden van landbouwhuisdieren
  • voedingsmiddelen (zoals bierbrouwerijen, suikerwarenfabrieken en zuivelfabrieken)
  • materiaalbewerking (zoals betonfabrieken, metaalwalserijen en textielveredelingsbedrijven)
  • installaties en overige activiteiten (zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, windturbineparken en gesloten bodemenergiesystemen)

  Met een milieutoets bekijkt de gemeente hoe erg uw bedrijf het milieu belast. Zijn de activiteiten niet zo heel erg belastend voor het milieu? Dan kunt u een OBM krijgen.

  Als u een OBM aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden of planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
  • U vraagt bij de gemeente een OBM aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb? Dan wijst de gemeente ook de OBM af.

  Blijkt uit de milieutoets dat uw bedrijf het milieu zwaar belast? Of gaat uw bedrijf het milieu zwaar belasten? Dan heeft u een gewone omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Meer hierover leest u bij 'Omgevingsvergunning voor het milieu'.

  Bij Omgevingsloket online kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft. Soms is het genoeg als u alleen de melding doet bij de gemeente. Meer hierover leest u bij 'Milieumelding doen'.

  Hoe doe ik een milieumelding?

  Wat u nodig heeft als u de milieumelding doet, ligt aan het soort bedrijf en hoe groot het is. De Activiteitenbesluit internetmodule vertelt het u precies. U kunt nodig hebben:

  • een akoestisch rapport
  • een bodemonderzoeksrapport
  • een geurrapport
  • een energierapport
  • een plattegrond
  • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht