Omgevingsvergunning voor asbestopslag aanvragen

Product informatie

  Omschrijving

  Asbest is een kankerverwekkende stof. Heeft u een asbestverwijderingsbedrijf met een tussenopslag en wilt u asbest opslaan? Dan moet u daar melding van doen. Krijgt u toestemming? Dan heeft u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.

  Moet u meer dan 50 ton asbest opslaan? Vraag dan een gewone omgevingsvergunning aan.

  Soms moet niet de gemeente, maar de provincie akkoord geven. Dat is als u een BRZO-inrichting of een IPPC-installatie heeft. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

  Aanpak

  U kunt een omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen, als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • Bij het op- en overslaan van asbest komt stof vrij dat met het blote oog te zien is.
  • U slaat asbest in een container op.
  • U verpakt asbest in sterk en dik materiaal dat geen lucht doorlaat.
  • Doet u meer dan 1 asbestsanering? Dan gelden ook nog deze voorwaarden:
   • Voeg alle asbest samen in 1 container.
   • Leg per container vast van welke saneringen de asbest afkomstig is.
   • Bewaar deze gegevens 5 jaar.

  Termijn

  De aanvraag en de ontwerpvergunning worden gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren bij de gemeente. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd. Dan is er opnieuw een inzagetermijn van 6 weken.

  Contact

  Meld het bij Omgevingsloket online dat u asbest wilt opslaan. U kunt dan meteen de omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen. Ook een gewone omgevingsvergunning vraagt u aan bij Omgevingsloket online.

  Bezwaar en beroep

  Degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Vraag en antwoord

  Kan ik in beroep gaan tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het milieu?

  Degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Kan ik een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) krijgen?

  Met een milieutoets bekijkt de gemeente of uw bedrijf een omgevingsvergunning beperkte milieutoets kan krijgen. De voorwaarden, waaraan de gemeente moet toetsen, zijn afhankelijk van het soort bedrijf. Afhankelijk van het soort bedrijf kan de OBM worden verleend, als:

  • geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld
  • ingeval van opslag van afvalstoffen, u deze doelmatig beheert
  • de Wet Bibob zich daartegen niet verzet
  • geluidsgrenswaarden niet worden overschreden
  • grenswaarden voor fijnstof (PM10) niet worden overschreden
  • luchtkwaliteitsnormen niet worden overschreden
  • geen onaanvaardbare geurhinder ontstaat
  • geen onaanvaardbaar veiligheidsrisico ontstaat
  • een gesloten bodemenergiesysteem geen storing kan veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem

  Wanneer heb ik een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig?

  Soms heeft u voor milieubelastende activiteiten een eenvoudige omgevingsvergunning zonder voorschriften nodig. Dit is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). De activiteiten van uw bedrijf mogen het milieu dan niet ernstig belasten.

  Meld het altijd vooraf als uw bedrijf activiteiten wil doen op het gebied van:

  • afvalstoffen (zoals het slopen van autowrakken, het opslaan van kunststofafval en het opslaan van asbestafval van eigen werkzaamheden)
  • het houden van landbouwhuisdieren
  • voedingsmiddelen (zoals bierbrouwerijen, suikerwarenfabrieken en zuivelfabrieken)
  • materiaalbewerking (zoals betonfabrieken, metaalwalserijen en textielveredelingsbedrijven)
  • installaties en overige activiteiten (zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, windturbineparken en gesloten bodemenergiesystemen)

  Met een milieutoets bekijkt de gemeente hoe erg uw bedrijf het milieu belast. Zijn de activiteiten niet zo heel erg belastend voor het milieu? Dan kunt u een OBM krijgen.

  Als u een OBM aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden of planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
  • U vraagt bij de gemeente een OBM aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb? Dan wijst de gemeente ook de OBM af.

  Blijkt uit de milieutoets dat uw bedrijf het milieu zwaar belast? Of gaat uw bedrijf het milieu zwaar belasten? Dan heeft u een gewone omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Meer hierover leest u bij 'Omgevingsvergunning voor het milieu'.

  Bij Omgevingsloket online kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft. Soms is het genoeg als u alleen de melding doet bij de gemeente. Meer hierover leest u bij 'Milieumelding doen'.

  Mijn bedrijf wil asbest opslaan. Aan welke voorwaarden moeten wij ons houden als we een omgevingsvergunning beperkte milieutoets willen aanvragen?

  U kunt een omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen, als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • Bij het op- en overslaan van asbest komt stof vrij dat met het blote oog te zien is.
  • U slaat asbest in een container op.
  • U verpakt asbest in sterk en dik materiaal dat geen lucht doorlaat.
  • Doet u meer dan 1 asbestsanering? Dan gelden ook nog deze voorwaarden:
   • Voeg alle asbest samen in 1 container.
   • Leg per container vast van welke saneringen de asbest afkomstig is.
   • Bewaar deze gegevens 5 jaar.

  Mijn bedrijf wil asbest opslaan. Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

  Asbest is een kankerverwekkende stof. Heeft u een asbestverwijderingsbedrijf met een tussenopslag en wilt u asbest opslaan? Dan moet u daar melding van doen. Krijgt u toestemming? Dan heeft u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.

  Moet u meer dan 50 ton asbest opslaan? Vraag dan een gewone omgevingsvergunning aan.

  Soms moet niet de gemeente, maar de provincie akkoord geven. Dat is als u een BRZO-inrichting of een IPPC-installatie heeft. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

  Waar meld ik het als mijn bedrijf asbest gaat opslaan?

  Meld het bij Omgevingsloket online dat u asbest wilt opslaan. U kunt dan meteen de omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen. Ook een gewone omgevingsvergunning vraagt u aan bij Omgevingsloket online.

  Heeft mijn bedrijf een omgevingsvergunning voor het milieu nodig?

  Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld:

  • veel energie verbruikt
  • de lucht vervuilt
  • geluidsoverlast veroorzaakt
  • geuroverlast veroorzaakt

  Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren, diverse zorginstellingen, huisartsenpraktijken en kinderdagverblijven.

  Bij de Activiteitenbesluit internetmodule kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft. Soms is het genoeg als u een milieumelding doet bij de gemeente.

  Soms vraagt u bij de provincie een vergunning aan of doet daar een melding. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

  De omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.