Ik wil asbest verwijderen, wat moet ik doen?

Als u asbest in of om een pand aantreft, moet U dat aan de gemeente melden.

Wanneer is een sloopmelding verplicht?

Een sloopmelding is verplicht wanneer meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd. Bij kleine verbouwingen zonder asbest is in de meeste gevallen geen sloopmelding nodig. Indien tijdens de verbouwing wel asbest wordt aangetroffen, dan zal alsnog een sloopmelding noodzakelijk zijn voordat verwijdering van het asbest plaatsvindt.

Termijn sloopmelding

Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden schriftelijk ingediend bij het bevoegd gezag (gemeente).

De gemeente kan in bepaalde omstandigheden afwijken van deze vier weken termijn indien:

• sloopwerkzaamheden in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd;

• de werkzaamheden tot onnodige leegstand van het gebouw of gedeelte daarvan zou leiden of het gebruiksgenot daarvan ernstig zou belemmeren;

• de werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, of van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking, uit een woonfunctie.

Aan te leveren gegevens bij een sloopmelding

Welke gegevens bij een sloopmelding relevant zijn is afhankelijk van het te slopen bouwwerk.

Meer informatie hierover is te vinden op de landelijke website www.omgevingsloket.nl.

Hoe vraag ik een sloopmelding aan:

Een sloopmelding kan via elektronische weg of volgens een papieren formulier worden aangevraagd. Beide mogelijkheden zijn beschikbaar via de landelijke website www.omgevingsloket.nl.

Alle stukken die betrekking hebben op de “aanvraag sloopmelding” dienen in 2-voud worden ingediend.