Ik wil een monumentale boom kappen. Hoe lang heeft de gemeente om op mijn aanvraag te beslissen?

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft het kappen een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke effecten te verwachten op beschermde planten- en diersoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.