Kan ik een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) krijgen?

Met een milieutoets bekijkt de gemeente of uw bedrijf een omgevingsvergunning beperkte milieutoets kan krijgen. De voorwaarden, waaraan de gemeente moet toetsen, zijn afhankelijk van het soort bedrijf. Afhankelijk van het soort bedrijf kan de OBM worden verleend, als:

  • geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld
  • ingeval van opslag van afvalstoffen, u deze doelmatig beheert
  • de Wet Bibob zich daartegen niet verzet
  • geluidsgrenswaarden niet worden overschreden
  • grenswaarden voor fijnstof (PM10) niet worden overschreden
  • luchtkwaliteitsnormen niet worden overschreden
  • geen onaanvaardbare geurhinder ontstaat
  • geen onaanvaardbaar veiligheidsrisico ontstaat
  • een gesloten bodemenergiesysteem geen storing kan veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem