Mag mijn bedrijf afvalwater lozen op de gemeentelijke riolering?

Afvalwater is 'vuil water'. Dit is al het water dat bedrijven en huishoudens gebruiken en geen regenwater is. Regenwater noemen we 'schoon water'. Er zijn 3 soorten:

  • Licht verontreinigd afvalwater. Dit is afvalwater van gootsteen, wasmachine, bad en dergelijke. Hierin zitten zeepresten;
  • Sterk verontreinigd afvalwater. Dit is afvalwater van toiletspoeling. Hierin zitten uitwerpselen;
  • Bedrijfsafvalwater.

Mag ik buiten het riool om afvalwater lozen?

U mag geen afvalwater lozen buiten het gemeentelijke riool. Dus niet op de openbare weg, in sloten, op veldjes en dergelijke.

Als u vanuit uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, dan moet u mogelijk ook een omgevingsvergunning aanvragen of een milieumelding indienen. In een vergunning worden voorschriften opgenomen over de kwaliteit van het te lozen afvalwater. Bij een melding gelden de regels uit het Activiteitenbesluit. De eisen die aan de lozing zijn gesteld, verschillen per type bedrijf of inrichting.

Als bij werkzaamheden tijdelijk afvalwater op het riool geloosd wordt moet u een melding indienen. Binnen een milieuinrichting moet u een melding indienen op grond van het Activiteitenbesluit. Buiten een milieuinrichting moet er een melding vanuit het 'Besluit lozen buiten inrichtingen' worden ingediend. Bij saneringen en bronbemaling geldt er een procedure van 8 weken.

Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente vraagt meestal advies aan het waterschap.