Onder welke voorwaarden mag ik een inrit aanleggen?

De gemeente dient als wegbeheerder vergunning te verlenen om met een motorvoertuig gebruik te maken van trottoir of openbaar groen om zodoende vanaf een particulier perceel de openbare weg te bereiken. Hiervoor moet vaak het trottoir of de groenvoorziening aangepast worden ( b.v. verlagen of verharden ). Het aanleggen van deze inritconstructie wordt verricht door de gemeente Kerkrade of diens onderaannemer.

Het college verbiedt het maken of veranderen van de inrit / weg indien:

- daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;

- het zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;

- het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;

- er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Ook is er vergunning nodig indien er geen verhoogd trottoir of groen ligt tussen het perceel en de openbare weg. De vergunning is nodig om over het trottoir te mogen rijden teneinde het eigen perceel te bereiken. Tevens kan er voor of tijdens projecten in het kader van het uitvoeren van wegreconstructies toestemming worden gevraagd voor het aanleggen van een inritconstructie. De hiermee gemoeide werkzaamheden worden dan tijdens de geplande wegreconstructie uitgevoerd.