Wanneer heb ik een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig?

Soms heeft u voor milieubelastende activiteiten een eenvoudige omgevingsvergunning zonder voorschriften nodig. Dit is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). De activiteiten van uw bedrijf mogen het milieu dan niet ernstig belasten.

Meld het altijd vooraf als uw bedrijf activiteiten wil doen op het gebied van:

  • afvalstoffen (zoals het slopen van autowrakken, het opslaan van kunststofafval en het opslaan van asbestafval van eigen werkzaamheden)
  • het houden van landbouwhuisdieren
  • voedingsmiddelen (zoals bierbrouwerijen, suikerwarenfabrieken en zuivelfabrieken)
  • materiaalbewerking (zoals betonfabrieken, metaalwalserijen en textielveredelingsbedrijven)
  • installaties en overige activiteiten (zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, windturbineparken en gesloten bodemenergiesystemen)

Met een milieutoets bekijkt de gemeente hoe erg uw bedrijf het milieu belast. Zijn de activiteiten niet zo heel erg belastend voor het milieu? Dan kunt u een OBM krijgen.

Als u een OBM aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden of planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
  • U vraagt bij de gemeente een OBM aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb? Dan wijst de gemeente ook de OBM af.

Blijkt uit de milieutoets dat uw bedrijf het milieu zwaar belast? Of gaat uw bedrijf het milieu zwaar belasten? Dan heeft u een gewone omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Meer hierover leest u bij 'Omgevingsvergunning voor het milieu'.

Bij Omgevingsloket online kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft. Soms is het genoeg als u alleen de melding doet bij de gemeente. Meer hierover leest u bij 'Milieumelding doen'.