Wanneer kom ik in aanmerking voor een vergoeding voor de schade door een nieuw bestemmingsplan?

De voorwaarden voor de tegemoetkoming van planschade zijn onder andere:

  • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder).
  • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen).
  • U vraagt de vergoeding aan binnen vijf jaar na de wijziging van het bestemmingsplan.
  • Van de indiener van de aanvraag heffen burgemeester en wethouders een recht ad € 300,-- (artikel 6.4 WRO).

Toelichting

Indien u al gevolg van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van bijvoorbeeld van een bepaling van een bestemmingsplan, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van planschade.

Het verzoek moet binnen vijf jaar na de vaststelling na de wijziging van het bestemmingsplan worden gedaan.