Welke gegevens heeft de gemeente nodig als ik een wijziging van het bestemmingsplan wil aanvragen?

De gemeente stelt een ontwerp-bestemmingsplan op dat eenieder vanaf terinzagelegging 6 weken lang kan inzien. Dit wordt vooraf bekend gemaakt in het Stadsjournaal, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website.

Vervolgens kunt u:

  • het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeente of via www.ruimtelijkeplannen.nl inzien
  • uw zienswijze kenbaar maken ten aanzien van het plan. Dit dient te gebeuren binnen 6 weken na bekendmaking
  • de gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast. Vervolgens kunt u beroep aantekenen als u het plan nog steeds wenst te wijzigen en het niet eens bent met de verwerking door de gemeenteraad van uw zienswijze. Doe dit binnen 6 weken nadat het bestemmingsplan is vastgesteld
  • uw beroep dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag.