Zijn er voorwaarden verbonden aan een vergunning voor het aanleggen van een sloot of weg?

De voorwaarden voor de omgevingsvergunning voor het aanleggen zijn onder andere:

  • de werkzaamheden moeten passen in het bestemmingsplan
  • het mag niet om een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht gaan

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor het aanleggen, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden of planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor het aanleggen aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor het aanleggen. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente eerst bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.